دسترسی سریع
   بازدید : 2425
تاریخ انتشار : 31 فروردین1398
با حضور استاد برجسته ادبیات بررسی شد؛
خبر دکتر پویان
زبان فارسی افغانستان و پیوند آن با متون کهن
در حاشیه برگزاری مراسم نکوداشت دکتر علی سلطانی گرد فرامرزی، نشست علمی و پرسش پاسخ با حضور دکتر علی رواقی، استاد برجستة ادبیات و عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسی با موضوع «زبان فارسی افغانستان و پیوند آن با متون کهن» با همکاری اجرایی انجمن زبان و ادبیات فارسی در پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد برگزار شد.
به گزارش دریافتی از گروه زبان و ادبیات فارسی در ابتدای این نشست دکتر گلپر نصری؛ عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد، طی سخنانی به معرّفی دکتر رواقی پرداخت.
سپس، استاد علی رواقی با اشاره به نظریه گونه‌های زبانی به تشریح گونه‌ها و گویش‌های مختلف موجود در زبان فارسی به گویش‌های متعدّد زبانی در حوزة افغانستان و فرارود پرداخت و از نمود این گویش‌ها در متون کهن فارسی سخن گفت.
در ادامه حبیب میرزائی، دانشجوی افغانستانی مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، شعری از نجیب بارور با مطلع «هرکجا مرز کشیدند، شما پل بزنید» را قرائت کرد.
نشست با پرسش و پاسخ ادامه یافت و دانشجویان حاضر به ویژه دانشجویان افغانستانی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد سؤالات خود را از استاد رواقی پرسیدند.
در پایان تندیس سپاس گروه زبان و ادبیات فارسی، به اعضای انجمن علمی این رشته و دانشجویان کوشای ادبیات دانشگاه یزد تقدیم شد.