لینک های ضروری
  بازدید : 977
تاریخ انتشار : 9 خرداد
با حکم معاون آموزشی وزارت علوم؛
عضویت هیات علمی دانشگاه یزد درکارگروه ‌تخصصی علوم اقتصادی
عضویت هیات علمی دانشگاه یزد درکارگروه ‌تخصصی علوم اقتصادی
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باصدور حکمی، دکتر سید نظام الدین مکیان، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد را به عنوان عضوکارگروه ‌تخصصی علوم اقتصادی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است: در دوره جدید؛ تعامل و هماهنگی تصمیمات در حوزه آموزش و پژوهش، توسعه آموزش عالی متناسب با بازارکار، نوآوری در روش‌های آموزش، شناسایی و رصد تحولات علم و فناوری، کمک به ارتقا وتوسعه پژوهش‌های کاربردی و تقاضامحور، استفاده از ظرفیت نهادهای غیردولتی به ویژه انجمن های علمی، بومی‌سازی علوم و رشته‌ها برحسب نیاز جامعه، تنوع بخشی به مدارج تحصیلی منطبق با استانداردهای جهانی و افزایش سطح مهارت دانش‌آموختگان موردتاکید است.