لینک های ضروری
  بازدید : 1161
تاریخ انتشار : 22 خرداد
انتصابات جدید در پردیس فنی و مهندسی دانشگاه
انتصابات جدید در پردیس فنی و مهندسی دانشگاه
روسای بخش مواد و متالورژی و بخش استخراج در دانشکده معدن و متالورژی منصوب شدند.

رییس پردیس فنی مهندسی دانشگاه یزد، طی ابلاغ هایی جداگانه ای رییس بخش مواد و متالورژی و رییس بخش استخراج در دانشکده معدن و متالورژی رامنصوب کرد.

دکتر عبدالحمید انصاری  طی ابلاغی دکتر علیرضا مشرقی را به سمت رییس بخش مواد و متالورژی و دکتر یوسف میرزاییان را به مدت 2 سال به سمت رییس بخش استخراج در دانشکده معدن و متالورژی منصوب کرد.

وی همچنین در نامه ای از زحمات دکتر مهدی نجفی ریاست پیشین بخش مهندسی استخراج معدن و دکتر حمیدرضا کریمی رییس پیشین بخش مهندسی مواد و متالورژی تشکر و قدردانی کرد.