لینک های ضروری
  بازدید : 1368
تاریخ انتشار : 21 شهريور
با حکم سرپرست دانشگاه یزد:
معرفی رابطین دانشگاه یزد در کارگروه همکاری های علمی کشورهای مختلف
معرفی رابطین دانشگاه یزد در کارگروه همکاری های علمی کشورهای مختلف
سرپرست دانشگاه یزد، با صدور ابلاغ های جداگانه، رابطین دانشگاه یزد در کارگروه همکاری های علمی کشورهای مختلف را معرفی کرد.
براین اساس دکتر قاسم برید لقمانی، دکتر سید مجتبی حسینی بامکان را به عنوان رابط دانشگاه یزد در کارگروه همکاری های علمی کشورهای چین وژاپن منصوب کرد.

دکتر منصوره تاتاری ورنو سفادرانی نیز به سمت رابط دانشگاه یزد در کارگروه همکاری های علمی کشور کره جنوبی و کشورهای جنوب شرق آسیا معرفی شد.

همچنین دکتر محمدحسین معماریان به سمت رابط دانشگاه یزد در کارگروه همکاری های علمی کشور روسیه و کشورهای حوزه دریای خزر منصوب شد.

دکتر قاسم برید لقمانی همچنین در ابلاغی جداگانه، دکتر علیرضا رجبی پورمیبدی را به مدت سه سال به عنوان معاون پشتیبانی پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد  معرفی  و از زحمات دکتر جمال برزگری خانقاه ، معاون پیشین پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه قدردانی نمود.

وی طی نگارش نامه های جداگانه ای دکتر فاطمه قادری را به مدت چهارسال به عنوان مدیرمسئول نشریه نقد ادب معاصر عربی و  دکتر فرهاد نژاد کورکی را به مدت چهارسال به عنوان مدیرمسئول جدید نشریه خشک بوم معرفی کرد و از زحمات دکتر حمیدرضا عظیم زاده ، مدیرمسئول پیشین نشریه خشک بوم نیز تقدیر نمود .