لینک های ضروری
  بازدید : 1627
تاریخ انتشار : 28 ارديبهشت
طی ابلاغ‌های جداگانه؛
انتصابات جدید در دانشگاه
انتصابات جدید در دانشگاه
اخیرا با صدور ابلاغ‌هایی جداگانه، تنی چند از مسؤولان دانشگاه یزد در بخش‌های مختلف منصوب شدند.
رییس دانشگاه یزد در ابلاغی دکتر سجاد ظریف زاده را به مدت دو سال به عنوان سرپرست پژوهشکده علوم داده منصوب کرد.
دکتر قاسم بریدلقمانی همچنین طی حکمی دکتر بهنام فارسی را به عنوان معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان و ادبیات و دکتر گلپر نصری نصرآباد را به سمت معاون آموزشی دانشکده زبان و ادبیات و رییس مرکز آزفا معرفی کرد و از دکتر نصری در مدت تصدی ریاست اداره ارتباطات و شبکه سازی و دکتر وصال میمندی در مدت تصدی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده زبان و ادبیات تقدیر و تشکر کرد.
وی همچنین دکتر علیرضا افشانی را به عنوان دبیرکارگروه تخصصی دانشگاه‌های دولتی استان به مدت دو سال انتخاب و عضویت وی در کارگروه بازدید کننده دانشگاه‌های مذکور را تمدید کرد.
براساس ابلاغ ریاست دانشگاه، دکتر عباس مزیدی نیز طی دو سال به عضویت کارگروه بازدید کننده دانشگاه های دولتی استان درآمد و از دکتر رضا دهقان در مدت تصدی دبیری کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه های دولتی استان و هیات بازدیدکننده موسسات مذکور قدردانی شد.
دکتر عباس عسکری ندوشن نیز به عنوان عضو کارگروه بازدید کننده دانشگاه های دولتی استان، دکتر نجمه نشاط عضو کارگروه تخصصی و عضو کارگروه بازدید کننده دانشگاه های دولتی استان و دکتر علیرضا مشرقی نیز دوسال دیگر به سمت دبیرکارگروه تخصصی و عضو کارگروه بازدید کننده دانشگاه های علمی کاربردی استان منصوب شد.
دکتر عباسعلی جعفری نیز طی حکمی عضو کارگروه تخصصی و عضو کارگروه بازدید کننده دانشگاه های علمی وکاربردی استان معرفی و عضویت سید محسن حیدری  در کارگروه تخصصی و عضو کارگروه بازدید کننده دانشگاه های علمی وکاربردی استان تمدید شد.
تمدید عضویت دکتر حسین ملکی نژاد و دکتر مرتضی ودود در کارگروه بازدید کننده دانشگاه های علمی وکاربردی استان و عضویت دکتر نجما اسمعیل پور، دکترفاطمه استواری و دکتر حمیدرضا بیک زاده به عنوان عضو کارگروه بازدید کننده دانشگاه‌های علمی وکاربردی استان و تقدیر از دکتر مهناز فرهمند در مدت عضویت در کارگروه بازدید کننده دانشگاه های علمی وکاربردی استان نیز از دیگر احکام ریاست دانشگاه یزد در هفته اخیر بود.
دکتر محمدرضا پژوهان نیز به مدت دو سال دیگر به سمت دبیرکارگروه تخصصی و عضو گروه بازدیدکننده دانشگاه های فنی و حرفه ای استان و دکتر محمد عابدی اردکانی، دوسال دیگر به عنوان دبیرکارگروه تخصصی و عضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه های پیام نور استان انتخاب شدند.
دکتر محمدحسین سرایی، دکتر سید محسن موسوی، دکتر حسن زارعی محمودآبادی، دکتر سیدرضا جوادیان، دکتر مریم صالح زاده و دکتر علیرضا رجبی پور نیز دوسال دیگر در عضویت کارگروه بازدیدکننده دانشگاه های پیام نور استان ابقا شدند.
عضویت دکتر کمال امیدوار در کارگروه تخصصی  و عضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه های پیام نور استان تمدید و دکتر حسین محمدی منش به عنوان عضو جدید کارگروه بازدیدکننده دانشگاه های پیام نور استان و دکتر محمدحسین مهدوی نژاد عضو کارگروه تخصصی  و عضو گروه بازدیدکننده دانشگاه های پیام نور استان معرفی شد.
از دکترداوود شفیعی پور در مدت عضویت در کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه های پیام نور استان و گروه بازدیدکننده موسسات مذکور ، از دکتر حمزه ترابی در مدت عضویت در کارگروه بازدیدکننده دانشگاه های پیام نور استان  و از صفیه حاتمی، دکتر ایمان روستا، دکتر حسین جوانشیری در مدت عضویت در کارگروه بازدید کننده دانشگاه های علمی وکاربردی استان نیز تقدیر شد.
دکتر برید‌لقمانی همچنین طی نامه ای جداگانه از دکتر محمد صالح احمدی در مدت عضویت در کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه های علمی وکاربردی استان و کارگروه بازدیدکننده موسسات مذکور قدردانی و دکتر محمد خواجه مهریزی، دکتر حسن قاسمی مقدم و دکتر ملیحه علی مندگاری را به مدت دوسال دیگر عضو کارگروه بازدید کننده دانشگاه های آزاد استان معرفی کرد.
عضویت دکتر حامد تجملیان در کارگروه بازدید کننده دانشگاه های آزاد استان، تمدید حکم دکتر محمد پور هاشمی به عنوان عضو کارگروه تخصصی و عضو کارگروه بازدید کننده دانشگاه های آزاد استان، تمدید حکم دکتر محسن هادی زاده به مدت دوسال دیگر به سمت دبیرکارگروه تخصصی و عضو گروه بازدید کننده دانشگاه های آزاد استان و تقدیر از دکتر حسین ایران نژاد در مدت عضویت درکارگروه بازدید کننده دانشگاه‌های آزاد استان از انتصابات دیگر ریاست دانشگاه بود.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد نیز طی ابلاغ های جداگانه، دکتر محمدرضا مزیدی شرف آبادی را به سمت مدیرگروه پژوهشی کیفیت توان الکتریکی و شبکه های هوشمند و دکتر مهدی یزدیان دهکردی را مدیرگروه پژوهشی شبکه های مخابراتی و رایانه ای منصوب کرد.
رییس پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه نیز دکتر امیرجودوی را برای دومین بار به عنوان رییس بخش علوم قرآن و حدیث منصوب کرد.