لینک های ضروری
  بازدید : 1135
تاریخ انتشار : 3 خرداد
با صدور ابلاغ‌های جداگانه صورت گرفت:
انتصابات جدید در دانشگاه
انتصابات جدید در دانشگاه
اخیرا با صدور ابلاغ های جداگانه، تنی چند از مسئولان دانشگاه یزد در بخش های مختلف منصوب شدند.
رئیس دانشگاه یزد در ابلاغی دکتر سید محسن میرحسینی ابرند آبادی را  به مدت دو سال به عنوان عضو کارگروه بازدید کننده دانشگاههای علمی کاربردی استان  منصوب کرد.
دکتر قاسم برید لقمانی همچنین طی احکام جداگانه ای، عضویت دکتر علی اصغر علمدار را  در کارگروههای زیر به مدت دو سال تمدید کرد:
- عضو کارگروه تخصصی و عضو بازدید کننده مراکز و پژوهشکده های استان.
- عضو کارگروه تخصصی و عضو بازدید کننده دانشگاههای علمی کاربردی، دانشگاهها ی دولتی، دانشگاه ازاد، پیام نور، فنی و حرفه ای استان  و علمی کاربردی استان.
همچنین عضویت مشار الیه به عنوان عضو کار گروه تخصصی و عضو گروه بازدید کننده دانشگاهها و مؤسسات غیر انتفاعی به مدت دو سال تمدید و از دکتر محمد تقی صادقی برای عضویت در کارگروه بازدیدکننده مراکز و پژوهشکده های استان و عضو هیات بازدیدکننده مؤسّسات مذکور قدردانی شد.
بر اساس ابلاغ ریاست دانشگاه، دکتر علی اکبر جعفری ندوشن ، دکتر احمد رضا فقیه خراسانی، آقایان فرهاد دهقانی  و محمد رضا حسینی نیز به مدت  دو سال به عضویت کارگروه تخصصی و بازدید کننده مراکزو پژوهشکده های استان منصوب شدند. عضویت دکتر عیسی محمودی  و دکتر سجاد ظریف زاده به عنوان عضو کارگروه بازدید کنندة مراکزو پژوهشکده های استان به مدت دو سال  تمدید شد.
دکتر علیرضا یار احمدی نیز به عنوان عضو کارگروه مراکز و پژوهشکده های استان، منصوب و از همکاری دکتر حجت نادری و دکتر الهام رسولی  در مدت عضویت در کارگروه بازدید کننده مراکز پژوهشی استان قدردانی شد.
عضویت آقایان دکتر محمد صالح احمدی، دکتر داریوش پور سراجیان ،دکتر محسن شاکری ، دکتر محمد علی صارمی نائینی، دکتر محمد مهدی ابو ترابی زارچی ، دکتر محمد کمالوند در کارگروه بازدید کننده دانشگاه و مؤسّسات غیر انتفاعی استان به مدت دوسال تمدید شد و از همکاری های دکتر عباسعلی جعفری به عنوان  عضو کار گروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاهها و مؤسسات غیر انتفاعی استان و عضو هیأت بازدید کنندگان مؤسّسات مذکور قدر دانی شد.
انتصاب دکتر امیر جهانگرد رفسنجانی نیز به مدت دو سال به  عنوان عضوکار گروه و  عضو بازدیدکننده دانشگاه مراکز و پژوهشکده های استان از جمله انتصابات اخیر بود.
از دکترغضنفر میر جلیلی در مدت عضویت در کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مؤسسات غیر انتفاعی استان،  تقدیر شد.
دکتر برید‌لقمانی همچنین طی نامه های جداگانه ای دکتر حمید میرجانی را به مدت  دو سال دیگر به عنوان عضو کارگروه بازدید کننده  دانشگاههای آزاد ابقا کرد .  
احکام عضویت در کارگروه بازدید کننده دانشگاه های آزاد استان ،  دکتر مهدی رضائیان و دکتر جواد شاکر اردکانی به عنوان عضو کارگروه تخصصی و عضو بازدید کننده دانشگاههای فنی و حرفه ای استان تمدید شد. 
رئیس پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه نیز دکتر علی محمد فضیلت فر را برای دومین بار به عنوان رئیس بخش زبان انگلیسی ابقا کرد. وی همچنین با قدردانی از خدمات دکتر رضا افخمی در مدت تصدی ریاست بخش زبان و ادبیات عربی، دکتر علی بیانلو را به مدت دوسال به این سمت منصوب کرد.