لینک های ضروری
  بازدید : 799
تاریخ انتشار : 23 شهريور
روز سه شنبه ۱۸ شهریور ۹۹ برگزار شد
جلسه معاونان پژوهشی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری یزد
جلسه معاونان پژوهشی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری یزد
جلسه معاونان پژوهشی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری استان یزد جهت مشورت و تبادل نظر در خصوص سند "طرح تحول همکاری های دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت" روز سه شنبه ۱۸ شهریورماه ۹۹ در دانشگاه یزد تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا دکتر درهمی توضیحاتی در خصوص سند طرح تحول و اقداماتی که دانشگاه یزد انجام داده است ارائه داد. وی اشاره کرد که هدف از برگزاری این جلسات مشورت و هم فکری در خصوص سند طرح تحول است و در ادامه این جلسات درخواست ها به شورای آپفن جهت تسهیل برای اثر بخشی بیشتر دانشگاه ها در جامعه و صنعت ارائه می گردد. سپس  هر یک از معاونان پژوهشی نقطه نظراتشان را در این خصوص بیان کردند. مقرر گردید سلسله جلسات مدون به منظور بررسی بیشتر طرح مذکور و تسریع اجرای آن برگزار شود. موارد زیر در جلسه تصویب شد.