لینک های ضروری
  بازدید : 1123
تاریخ انتشار : 27 شهريور
با صدور ابلاغ‌های جداگانه انجام گرفت:
انتصابات جدید در دانشگاه
معرفی سرپرست پردیس فناوری و صنعتی دانشگاه و سه انتصاب دیگر در دانشگاه
رییس دانشگاه یزد با صدور ابلاغی سرپرست و مسئول راه اندازی پردیس فناوری و صنعتی دانشگاه را منصوب کرد. همچنین با صدور ابلاغ هایی از سوی معاونان پژوهش و فناوری و اداری- مالی، سه تن از مسئولان جدید در حوزه‌های پژوهش و فناوری و آموزشی دانشگاه منصوب شدند.
بر اساس ابلاغ صادرشده از سوی رییس دانشگاه یزد، سرپرستی و مسئولیت راه‌اندازی پردیس فناوری و صنعتی این دانشگاه به دکتر احمدرضا فقیه خراسانی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک سپرده شد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه نیز با صدور ابلاغی دکتر محمد فرشی استادیار دانشکده علوم ریاضی را به عنوان دبیر چهارمین کنفرانس هندسه محاسباتی منصوب کرد.
دو ابلاغ نیز از سوی معاون اداری و مالی دانشگاه صادر شد که بر اساس آن، ابوالفضل فلاح تفتی به عنوان سرپرست حوزه معاون مدیریت امور آموزشی دانشگاه منصوب شد و لیلا صمیمی نیز سرپرستی اداره امور پذیرش را برعهده گرفت.