لینک های ضروری
  بازدید : 833
تاریخ انتشار : 19 مهر
براساس نتایج انتخابات مجمع عمومی و هیأت مدیره انجمن
دانشیار دانشگاه یزد رییس انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران شد
دانشیار دانشگاه یزد رییس انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران شد
دانشیار دانشگاه یزد رییس انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران شدبر اساس نتایج انتخابات مجمع عمومی و هیأت مدیره انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران، دکتر محمد زارع، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد به عنوان رییس و دکتر حسن خسروی، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به عنوان نایب رییس این انجمن انتخاب شدند.
مجوز تأیید و ادامه کار این انجمن از سال 1387 در اداره کل ثبت استان یزد به ثبت رسیده و دفتر اصلی آن در دانشگاه یزد - پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی مستقر  واقع شده است. این انجمن در حال حاضر در 5 دانشگاه دیگر از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه اردکان و دانشگاه زابل نیز شعبه دارد.