دسترسی سریع
   بازدید : 3347
تاریخ انتشار : 5 آذر1401
بر اساس آخرین نتایج رتبه‌بندی (Essential Science Indicators) ESI در سال ۲۰۲۲
استادان برتر
درخشش سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد در میان یک درصد دانشمندان پراستناد برتر جهان
به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، بر اساس گزارش مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ISCکه مبتنی بر آخرین نتایج رتبه‌بندی (Essential Science Indicators) ESI در سال ۲۰۲۲ است، 840 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در زﻣﺮه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﯾﮏ درﺻﺪ دﻧﯿﺎ WoS-ESI ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
بر اساس گزارش مذکور دکتر سعید پاک طینت مهدی آبادی از دانشکده فیزیک در حوزه موضوعی چند رشته‌ای، دکتر علی مصطفائی‌پور از گروه مهندسی صنایع در حوزه موضوعی مهندسی و دکتر بیژن دواز از دانشکده ریاضی در حوزه موضوعی چند رشته‌ای از دانشگاه یزد به عنوان پژوهشگران برتر ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا برگزیده شدند. 
شایان ذکر است که فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر، بر اساس گزارشی از پژوهشگران پراستناد در ۲۲ حوزه موضوعی علوم در یک بازه زمانی ۱۰ ساله در پایگاه شاخص‌¬های اساسی علم (ESI ) متعلق به شرکت کلاریویت آنالیتیکس (WoS) اعلام می‌گردد. در واقع پژوهشگران در هر رشته بر حسب تعداد استنادهایی که دریافت نموده‌اند مرتب‌سازی و سپس پژوهشگران یک درصد برتر بر اساس حدود آستانه استنادیESI  به عنوان نخبگان علمی در نظر گرفته می‌¬شوند. بنابراین معیار انتخاب پژوهشگران در اﯾﻦ ﻓﻬﺮ‌ﺳﺖ، ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ آنﻫﺎ اﺳـﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﭘﮋوﻫﺸـ‌‌ﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ‌‌اﻧﺪ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد در ده ﺳـﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ باﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ، در دﺳﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﯾﮏ درﺻﺪ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.