دسترسی سریع
   بازدید : 1650
تاریخ انتشار : 20 آبان1402
رتبه ۲۵ در بین کلیه دانشگاه‌های ایرانی؛
جایگاه دانشگاه یزد در رتبه‌بندی 2022 دانشگاه‌های کشورهای گروه D8
جایگاه دانشگاه یزد در رتبه‌بندی 2022 دانشگاه‌های کشورهای گروه D8
به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه یزد و به نقل از مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، در رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشورهای گروهD8 ، دانشگاه یزد در بین کلیه دانشگاه‌های ایرانی اعم از جامع، صنعتی و علوم پزشکی در ردیف 25 قرار گرفت.

مدیر همکاری‌‎های علمی بین‌المللی دانشگاه یزد، با اعلام این خبر اظهار داشت: رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور‌های گروه D8-2022 از سوی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) منتشر شد و 80 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران شرایط حضور در این رتبه‌بندی را کسب نموده‌اند و دانشگاه یزد حائز رتبه 9 در بین دانشگاه‌های جامع و رتبه 25 در بین کلیه دانشگاه‌ها شده است. 

دکتر علی میروکیلی تصریح کرد: گروه هشت کشور‌های اسلامی در حال توسعه با نام اختصاری گروه D8، شامل هشت کشور مسلمان در حال توسعه است که شامل اندونزی، جمهوری اسلامی ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه می‌شود.

وی افزود: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﺮوه D8، اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ 1622 ﺳﺎزﻣﺎن از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮﮔﺮوه  D8در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  InCitesدر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل‌ﻫﺎی 2018 -2020 ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، داﻧﺸﮕﺎه‌‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 150ﻣﺪرک را در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف رﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪی را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را داﺷﺘﻨﺪ 496 داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ در رﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪی 2022- D8 ﺣﻀﻮر یافتند. 

به گفته وی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به منظور رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور‌های گروه D8-2022، در معیار‌های خود، مهم‌ترین مأموریت دانشگاه‌ها شامل: پژوهش، نوآوری، آموزش و فعالیت‌های بین‌المللی را در نظر می‌گیرد.

جدول جزئیات شاخص‌های رتبه‌بندی  D8 پیوست است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با توسعه فعالیت‌های دانشگاه در راستای مرجعیت علمی و فناوری، شاهد ارتقای این مجموعه و نقش‌آفرینی بیش از پیش در پیشرفت علمی و فناوری کشور باشیم.

جدول رتبه دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشورهای گروه D8-2022 پیوست است.