دسترسی سریع
   بازدید : 48
تاریخ انتشار : 13 آذر1402
لیست نهایی داوطلبان شورای صنفی_رفاهی دانشجویان
لیست نهایی داوطلبان شورای صنفی_رفاهی دانشجویان
لیست نهایی داوطلبان شورای صنفی_رفاهی دانشجویان

 لیست نهایی داوطلبان شورای صنفی_رفاهی دانشجویان

زمان انتخابات:
 (دوشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲)
⏰ از ساعت ۹ الی ۱۷