دسترسی سریع
   بازدید : 1453
تاریخ انتشار : 5 دی1400
در همایش ملی مدیریت کیفیت و مصرف آب
کار پژوهشی مشترک دانشیار و دانشجوی دانشگاه یزد در زمینه مدیریت مصرف آب به عنوان مقاله برتر معرفی شد
مقاله مشترک دانشیار و دانشجوی دانشگاه یزد برتر شناخته شد
کار پژوهشی مشترک دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد و یکی از دانشجویان مقطع دکترای این دانشکده که در قالب یک مقاله به اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت ارایه شده بود، به عنوان مقاله برتر شناخته شد.

به گزارش دریافتی از پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد، مقاله مشترک دکتر مهربان پارسامهر عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی و زهرا فلک‌الدین دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه این دانشگاه تحت عنوان" بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی مرتبط با مصرف آب در بین شهروندان شهر یزد" در اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت، از سوی کمیته علمی این همایش به عنوان مقاله برتر معرفی شد.
در این گزارش هدف از انجام پژوهش مذکور، بررسی عوامل اجتماعی–فرهنگی مرتبط با مصرف آب در بین شهروندان شهر یزد عنوان شده که با در قالب یک پژوهش کاربردی و به روش پیمایشی، جامعه آماری شهروندان 14 تا 76 ساله شهر یزد را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میزان مصرف آب میان شهروندان بیشتر از حد متوسط قرار داشته و بین نگرش به اهمیت آب، نگرانی نسبت به آینده شهر و سن با رعایت مصرف آب رابطه معنی‌داری وجود دارد.
بر اساس سایر نتایج به دست آمده از این تحقیق، میان مشارکت اجتماعی شهروندان و وسایل ارتباط‌جمعی با مصرف آب رابطه منفی و معناداری وجود داشت و بین کیفیت آب و مصرف آب در این پژوهش رابطه‌ای مشاهده نشد و درمجموع با توجه به بتاهای استانداردشده به نظر می‌رسد نگرانی نسبت به آینده شهر، مدیریت آب، نگرش به اهمیت آب و وسایل ارتباط‌جمعی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر روی متغیر مصرف آب داشته است.
اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب آذرماه امسال از سوی دانشکده محیط زیست و دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران و با همکاری انجمن آب و فاضلاب ایران در این دانشگاه برگزار شد.