دسترسی سریع
   بازدید : 863
تاریخ انتشار : 13 شهریور1400
دروس ارائه‌شده دانشجویان گروه جغرافیا ورودی ۱۴۰۰
دروس ارائه‌شده دانشجویان گروه جغرافیا ورودی ۱۴۰۰ به شرح زیر ارائه گردیده است.
دروس ترم اول ارشد آمايش شهری
دروس ترم اول ارشد گردشگری
دروس ترم اول ارشد مخاطرات
دروس ترم اول جغرافيا
دروس ترم اول دكتری برنامه ريزی شهری
دروس ترم اول ارشد سنجش
دروس ترم اول ارشد آب و هواشناسی