دسترسی سریع
   بازدید : 258
تاریخ انتشار : 11 خرداد1400
برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری ریاضی کاربردی ۱۴۰۰
برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری ریاضی کاربردی ۱۴۰۰

زمانبندی مصاحبه دکتری ریاضی کاربردی ۱۴۰۰

چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰

اطلاع رسانی

زمان ورود به لینک مصاحبه

نام خانوادگی

نام

ردیف

 

۸:۰۰

فخرمهدوی

محمدمهدی

1

 

۸:۲۰

گل محمدی

مصطفی

2

 

۸:۴۰

رضائی

فاطمه

3

 

۹:۰۰

بردبار

ایمان

4

 

۹:۲۰

حکیمی

امنه

5

 

۹:۴۰

انصاری

سهیلا

6

 

۱۰:۰۰

سلیمی خورشیدی

محمد

7

 

۱۰:۲۰

سریزدی زاده دره

مرضیه

8

 

۱۰:۴۰

عباسی بافقی

مجید

9

 

۱۱:۰۰

اسکندری

رضا

10

 

۱۱:۲۰

اسگندانی

محمدامین

11

 

۱۱:۴۰

طاهری

سندس

12

 

۱۲:۰۰

واحدی گندمانی

زهرا

13

 

۱۲:۲۰

احمدی

عفت

14

 

۱۲:۴۰

حیدری

مریم

15

 

۱۳:۰۰

امامی میبدی

فاطمه

16

 

۱۳:۲۰

کل العماد

سیده فاطمه

17

اطلاع رسانی

زمان ورود به لینک مصاحبه

روز مصاحبه

نام خانوادگی

نام

ردیف

 

۸:۲۰

چهارشنبه

۱۲ خرداد ۱۴۰۰

طغرایی سمیرمی

امید

1

 

۸:۴۰

حیدری

مریم

2

 

۹:۰۰

اهرمیان پور

ناهید

3

 

۹:۲۰

واحدی گندمانی

زهرا

4

 

۹:۴۰

فخرمهدوی

محمدمهدی

5

 

۱۰:۰۰

جهانگیریان

شیما

6

 

۱۰:۲۰

خلیلی

مرضیه

7

 

۱۰:۴۰

طهماسبی سولگانی

ابراهیم

8

auto;text-align:center;line-height:normal'>