دسترسی سریع
   بازدید : 221
تاریخ انتشار : 18 خرداد1400
زمان بندی مصاحبه متقاضیان دوره دکتری آمار
زمان بندی مصاحبه متقاضیان دوره دکتری آمار

   زمان بندی مصاحبه متقاضیان دوره دکتری آمار مورخ 19/3/ 1400 و 20/3/1400

نام خانوادگی

نام

زمان مصاحبه

جوانمرد

رضوان

۱۴۰۰/۰۳/۱۹

چهارشنبه

10:10

رستمزاده خسروشاهی

اسما

۱۴۰۰/۰۳/۱۹

چهارشنبه

۱۰:۳۰

عزیزی

عبدالله

۱۴۰۰/۰۳/۱۹

چهارشنبه

۱۰:۵۰

گل محمدی

مجتبی

۱۴۰۰/۰۳/۱۹

چهارشنبه

۱۱:۱۰

نقش

لیلا

۱۴۰۰/۰۳/۱۹

چهارشنبه

۱۱:۳۰

بنیادی

مصطفی

۱۴۰۰/۰۳/۱۹

چهارشنبه

۱۱:۵۰

کریمی زارچی

مهدیه

۱۴۰۰/۰۳/۱۹

چهارشنبه

۱۲:۱۰

قلی زاده

زهرا

۱۴۰۰/۰۳/۱۹

چهارشنبه

۱۳:۴۰

شریفی

معصومه

۱۴۰۰/۰۳/۱۹

چهارشنبه

۱۴:۰۰

کلاهچی

محمد

۱۴۰۰/۰۳/۱۹

چهارشنبه

۱۴:۲۰

فخری

فتانه

۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پنج‌شنبه

۸:۰۰

بلوچ

ابابکر

۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پنج‌شنبه

16:10

جمالی گندمانی

مریم

۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پنج‌شنبه

۸:۴۰

حسین انهاری

حمید

۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پنج‌شنبه

۹:۰۰

معطنی

ام البنین

۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پنج‌شنبه

۹:۲۰

خراشادی زاده

سیدجمال

۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پنج‌شنبه

۹:۴۰

محمودی

شهرام

۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پنج‌شنبه

۱۰:۰۰

روندی

فرزانه

۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پنج‌شنبه

۱۰:۲۰

تیموری یگانه

لیلا

۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پنج‌شنبه

۱۰:۴۰

عبدالهی اصل

الهام

۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پنج‌شنبه

۱۱:۲۰

اراسته نیا

میلاد

۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پنج‌شنبه

11:00

جشه

حجت اله

۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پنج‌شنبه

۱۱:۴۰

جریره

محمد

 ۱۴۰۰/۰۳/۲۰  پنج‌شنبه 8:20

مهدی ابادی

محمد

۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پنج‌شنبه

۱۳:۳۰

حبیبی یوسف ابادی

فاطمه

۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پنج‌شنبه

۱۳:۵۰

قادرزاده

زهرا

۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پنج‌شنبه

۱۴:۱۰

درزی

فاطمه زهرا

۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پنج‌شنبه

16:30

کاشی چشمه سلطانی

فاطمه

۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پنج‌شنبه

۱۴:۵۰

جهانگیری

ابراهیم

۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پنج‌شنبه

۱۵:۱۰

اسن

هاله

۱۴۰۰/۰۳/27

پنج‌شنبه

8:30

سالمیان

حامد

۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پنج‌شنبه

۱۵:۵۰

 کریم نژاد  رضا  ۱۴۰۰/۰۳/27  پنج‌شنبه 8:50
  خدادادی نژاد  فاطمه   ۱۴۰۰/۰۳/۲۰  پنج‌شنبه  16:50