دسترسی سریع
   بازدید : 395
تاریخ انتشار : 13 شهریور1400
برنامه هفتگی و چارت درسی دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک
برنامه هفتگی و چارت درسی دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک ورودی جدید به شرح زیر ارائه گردیده است.برنامه هفتگی دروس نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ ورودی جدید
برنامه ترم‌بندی دروس کارشناسی ارشد ژنتیک