دسترسی سریع
   بازدید : 453
تاریخ انتشار : 13 شهریور1400
سرفصل و برنامه هفتگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بخش اکتشاف
سرفصل و برنامه هفتگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بخش اکتشاف (مهندسی اکتشاف معدن, مهندسی اکتشاف نفت)سرفصل درسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن
سرفصل درسی ارشدمهندسی اکتشاف نفت
برنامه هفتگی ارشد اکتشاف نفت
برنامه هفتگی ارشد اکتشاف معدن
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک - گرایش ژئو فیزیک مغناطیس
سرفصل دروس کارشناسی ارشد ژئوفیزیک - گرایش ژئو مغناطیس ( ورودیهای جدید)