دسترسی سریع
   بازدید : 780
تاریخ انتشار : 13 شهریور1400
سرفصل و برنامه هفتگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بخش استخراج
سرفصل و برنامه هفتگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بخش استخراج معدن ( ژئو مکانیک نفت، فرآوری مواد معدنی ، استخراج مواد معدنی، مکانیک سنگ)برنامه هفتگی ارشد مهندسی استخراج مواد معدنی
سرفصل ارشد مهندسی استخراج مواد معدنی
برنامه هفتگی ارشد مهندسی ژئومکانیک نفت
سرفصل ارشد مهندسی زئومکانیک نفت
برنامه هفتگی ارشد فرآوری مواد معدنی
سرفصل ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی
برنامه هفتگی ارشد مهندسی مکانیک سنگ
سرفصل ارشد مهندسی مکانیک سنگ
برنامه هفتگی دکتری تخصصی مکانیک سنگ