دسترسی سریع
   بازدید : 362
تاریخ انتشار : 11 آبان1399
چگونگی اخذ دروس دانشجویان نو ورود کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
دانشجویان نو ورود کارشناسی ارشد مهندسی صنایع بر اساس فایل پیوست نسبت به اخذ دروس اقدام نمایند:



نحوه اخذ دروس دانشجويان نو ورود