دسترسی سریع
   بازدید : 230
تاریخ انتشار : 12 خرداد1400
رزومه اساتید پذیرنده دانشجوی دکترا
رزومه اساتید پذیرنده دانشجوی دکترای گروه شهرسازی پیوست گردیده است.دکتر حسین نورمحمدزاد
دکتر محسن رفیعیان
دکتر نجما اسمعیل‌پور
دکتر حمید محمدی
دکتر مهدی منتظرالحجه
دکتر محمدرضا نقصان محمدی
دکتر رضا اکبری