دسترسی سریع
   بازدید : 1036
تاریخ انتشار : 30 مهر1399
برنامه هفتگی و ترم‌بندی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای ورودی ۹۹
برنامه هفتگی و ترم‌بندی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی ورودی ۹۹برنامه هفتگی دانشجویان دکترای مدیریت و کنترل بیابان ورودی ۹۹
برنامه دروس دانشجویان رشته کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان
برنامه دروس ارائه شده دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع خاک
برنامه دروس دانشجویان کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
برنامه دروس دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک