لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


 
پردیس فنی و مهندسی
گروه مهندسی کامپیوتر

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار

روشی برای طراحی مورد آزمون برای برنامه های اندرویدی آگاه از زمینه

ارائه دهنده:

زهرا شفیعی

استاد راهنما:

دکتر امیر جهانگرد

استاد مشاور:

دکتر محمد علی زارع چاهوکی

استادان داور:

دکتر سجاد ظریف زاده / دکتر علی محمد زارع بیدکی

دو شنبه، 29 مهر ماه 1398 ساعت: 17:30-15:30
ساختمان فنی1 / اتاق کنفرانس گروه مهندسی کامپیوتر