لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


پردیس فنی و مهندسی
گروه مهندسی کامپیوتر

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار

پیش بینی برنامه بعدی با استفاده از داده های گوشی هوشمند

ارائه دهنده:

فرزانه نیک زاد

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا پژوهان

استاد مشاور:

دکتر امیر جهانگرد

استادان داور:

دکتر علی محمد زارع بیدکی / دکتر مهدی یزدیان

یکشنبه، 28 مهر ماه 1398 ساعت: 17:30-19:00
ساختمان فنی1 / اتاق کنفرانس گروه مهندسی کامپیوتر