لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


پردیس فنی و مهندسی
گروه مهندسی کامپیوتر

جلسه دفاعیه
رساله دکتری
مهندسی کامپیوتر - گرایش هوش مصنوعی

بکارگیری ویژگی های هندسی موضعی در تشخیص اشیا 3 بعدی

ارائه دهنده:

معصومه رضایی

استادان راهنما:

دکتر ولی درهمی/دکتر مهدی رضاییان

استادان داور:

دکتر علیمحمد لطیف / دکتر محمد تقی صادقی / سعید سریزدی

پنجشنبه 25مهرماه1398 ساعت: 11:00-14:00
ساختمان فنی1 / اتاق کنفرانس گروه مهندسی کامپیوتر