دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی رکامپیوتر

دفاعیه
کارشناسی ارشد

پیش بینی زمان سفر با به کارگیری ر.ش های یادگیری ماشین

محدثه السادات صابری نژاد

استاد راهنما: دکترامیر جهانگرد
استاد مشاور:دکتر مهدی یزدیان دهکردی
استاد داور: دکتر علیمحمد لطیف و دکتر محمد رضا پژوهان

چهارشنبه، 24 شهریور 1400، 8:00 صبح