دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی رکامپیوتر

دفاعیه
کارشناسی ارشد

بهبود توازن بار و تأیید هویت در گره های محاسبات مه

نیلوفر طهماسبی

استاد راهنما: دکتر مهدی آقا صرام

دوشنبه، 22 شهریور 1400، 12:00 عصر