دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی کامپیوتر

دفاعیه
کارشناسی ارشد

عنوان دفاعیه:الگوریتم مکان یابی جدا از محدوده در شبکه های حسگر بی سیم متحرک با استفاده از شبکه عصبی

عباسعلی سرداری

استاد راهنما: دکترفضل الله ادیب نیا
استاد مشاور : علیمحمد لطیف
مهدی یزدیان دهکردی و دکتر سید اکبر مصطفویاستاد داور: دکتر

پنجشنبه 25شهریور ساعت 8 تا 10 صبح