دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی کامپیوتر
گرایش نرم افزار

دفاعیه
کارشناسی ارشد
نرم افزار

ارایه روشی برای پردازش کلان‌داده ها در لایه های مه و ابر محاسباتی با استفاده از کاهش ابعاد

پوریا مصلی نژاد

استاد راهنما: دکتر علی محمد زارع بیدکی و دکتر امیر جهانگرد رفسنجانی
استاد مشاور: دکتر علی محمد لطیف

پنجشنبه ۲۱ بهمن ساعت ۱۷:۳۰