دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی کامپیوتر
گرایش شبکه‌های کامپیوتری

دفاعیه
کارشناسی ارشد
شبکه‌های کامپیوتری

ارائه سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر ناهنجاری بر مبنای درخت تصمیم در اینترنت اشیا

ملیکاالسادات اسدی

استاد راهنما: دکتر مهدی آقا صرام
استاد مشاور: دکتر وحید رنجبر بافقی
اساتید داور : دکتر محمد طهماسبی

دکتر محمد قاسم زاده

دوشنبه 11 مهرماه ساعت 5:30 عصر
اتاق سمینار دانشکده مهندسی کامپیوتر