دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی کامپیوتر
گرایش شبکه‌های کامپیوتری

دفاعیه
کارشناسی ارشد
شبکه‌های کامپیوتری

به کارگیری مدل دمپستر-شفر در مسیریابی مبتنی بر اعتماد در اینترنت اشیاء‎

علیرضا ممتحن

استاد راهنما: دکتر سیداکبر مصطفوی
استاد مشاور: دکتر وصال حکمی
اساتید داور : دکتر وحید رنجبر بافقی
دکتر علیمحمد لطیف

دوشنبه 11مهرماه ساعت 12
اتاق سمینار دانشکده مهندسی کامپیوتر