لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی برق
گرایش قدرتت

پروپوزال
دکتری
قدرت

برنامه ریزی توسعه شبکه های توزیع

ارائه کننده:محمد دهقانی سانیج

استاد راهنما: دکتر میرزایی

22 مهرماه ساعت 13:30
سالن کنفرانس دانشکده مهندسی برق