لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی برق
گرایش قدرت

دفاعیه
کارشناسی ارشد
قدرت

مدل سازی ژنراتور سنکرون بدون جاروبک

ارائه دهنده:علیرضا احمدی

ا ستاد راهنما:دکتر شاه نظری

23 مهرماه ساعت 13:30
کلاس 257 دانشکده برق