لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی برق
گرایش مخابرات

دفاعیه
کارشناسی ارشد
مخابرات

بهبود پروتکل های پخش فراگیر قابل تطبیق با سرعت در شبکه های موردی خودرویی

ارائه دهنده: زهرا اسدی

استاد راهنما: دکتر میرجلیلی

28 مهرماه ساعت 08:00
سالن سمینار دانشکده برق