لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی برق
گرایش مخابرات

دفاعیه
کارشناسی ارشد
مخابرات

روش واتر مارکینگ نیمه شکننده برای تائید محتوای تصاویر رنگی به وسیله تبدیل مرکب

ارائه دهنده: احمد فلاح

استاد راهنما: دکتر قانعی

30 مهرماه ساعت 08:00
سالن سمینار دانشکده برق