دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی برق
گرایش قدرت

دفاعیه
کارشناسی ارشد
قدرت

رویت پذیری سیستم قدرت با استفاده از واحد های اندازه گیری فازور

ارائه دهنده: محسن تقی آبادی

استاد راهنما: دکتر جهانبانی

10 اسفند ماه ساعت08:00
اتاق سمینار دانشکده برق