دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی برق
گرایش قدرت

دفاعیه
کارشناسی ارشد
قدرت

روش کلید زنی ترکیبی مبتنی بر روش های حذف هارمونیک انتخابی و کمینه سازی اعوجاج هارمونیکی کل برای مبدل های چندسطحی

ارائه دهنده:داوود فرهادی

استاد راهنما: دکتر تودجی

11 اسفند ساعت 10:00
کلاس 227 فنی 2