دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی برق
گرایش مخابرات

دفاعیه
کارشناسی ارشد
مخابرات

بررسی و تحلیل عملکرد فناوری NB IOTو پیاده سازی آن با استفاده از یک رادیو نرم افزار

ارائه دهنده: ابوالفضل دهقانی

استاد راهنما: دکتر تدین

12 اسفند ساعت 10:00
اتاق سمینار دانشکده برق