دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی برق
گرایش مخابرات

دفاعیه
کارشناسی ارشد
مخابرات

بهبود روشهای جایگذاری توابع مجازی شبکه

ارائه دهنده : مهدیه دهقانی زاده بغداداباد

استاد راهنما: دکتر قاسم میرجلیلی

6 اسفند ماه ساعت 17:00:00
http://meeting-2.yazd.ac.ir/r5m9wg82yu5o/