دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی برق
گرایش مخابرات

دفاعیه
کارشناسی ارشد
مخابرات

بهبود روشهای داده افزایی مبتنی بر شبکه های مولد تخاصمی

ارائه دهنده : علیرضا جوانمردی

استاد راهنما: دکترمحمد تقی صادقی

6 اسفند ماه ساعت 16:00:00
http://meeting-2.yazd.ac.ir/r5107ry5ppw3/