دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی برق
گرایش مخابرات

دفاعیه
دکتری
مخابرات

مخابرات مولکولی بر پایه ی فرارفت-پخش شدگی در شبکه های نانو

ارائه دهنده:مهدی آزادی

استاد راهنما: دکتر جمشید ابویی

6 خرداد ماه 1400 ساعت 17:00
http://meeting-2.yazd.ac.ir/rj3wxycsjnq7