دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


 دانشکده مهندسی مکانیک

 

دفاعیه

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

بررسی نظری رفتار مکانیکی استخوان در اثر تهاجم سرطانی

 

سامان خدایی

 

استاد راهنما: دکتر منصور رفیعیان

 

30  بهمن 1398  ساعت :13

اتاق 206 دانشکده عمران