دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده مهندسی مکانیک

 

دفاعیه

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

تحلیل تنش حرارتی در یک گوه تضعیف شده با ترک تحت جریان حرارتی یکنواخت

 

معین افشاری

 

استاد راهنما: دکتر علیرضا فتوحی

 

28 بهمن 1398 ساعت: 10

اتاق 206 دانشکده عمران