لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده عمران
ژئوتکنیک

دفاعیه
کارشناسی ارشد
ژئوتکنیک

مقایسه روش ترکیبی میخ گذاری و دیوار و دیافراگمی در پایدارسازی گود با روش مهارکوبی و دیوار دیافراگمی

سجاد صبوری

استادان راهنما: دکتر کاظم برخورداری
دکتر مریم مختاری
استاد مشاور: دکتر محمد حاذقیان
داور داخلی: دکتر رضا پورحسینی
داور خارجی: دکتر محمد عبدلی

14 اسفند 1397 13:30
کلاس 206