لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده عمران
آب و سازه های هیدرولیکی

دفاعیه
کارشناسی ارشد
آب و سازه های هیدرولیکی

بهینه سازی طراحی دیوار آب بندسدهای خاکی

حامد علیزاده

استادان راهنما: دکتر محمدرضا هادیان
دکتر کاظم برخورداری
استاد مشاور: دکتر بهروز احمدی
داور داخلی: دکتر نصرت ا... امانیان
داور خارجی: دکتر محمد حاذقیان

14 اسفند 1397 08:00
کلاس 206