لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده عمران
سازه
دفاعیه
کارشناسی ارشد
سازه
بررسی آزمایشگاهی تاثیر عمل آوری داخلی با پلیمر سوپر جاذب رطوبت بر جمع شدگی و خواص مکانیکی بتن خود متراکم

محمد لارستانی

استاد راهنما: دکتر مهدی خداداد سریزدی
استاد مشاور: مهندس مرتضی احمدیه یزدی
داور داخلی: دکتر حسینعلی رحیمی بندرآبادی
داور خارجی: دکتر محمد فروغی

15 اسفند 1397 10:00
کلاس 353