لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده عمران
گرایش راه و ترابری

دفاعیه
کارشناسی ارشد
راه و ترابری

بررسی اثر پارامتر های اجرایی و اختلاط بر عملکرد تراکم میدانی مخلوط های آسفالتی به کمک تکنیک های داده کاوی

محمد حمیدی نیا

استاد راهنما: دکتر محمدمهدی خبیری
استاد مشاور: دکتر مخبری
استاد داور: دکتر حامد خانی
استاد داور: دکتر پدرام پیوندی

28 مهرماه 1398 14
اتاق 215