لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده عمران
گرایش سازه

دفاعیه
کارشناسی ارشد
سازه

بهینه سازی اندازه و توپولوژی پل های خرپایی مبتنی بر قابلیت اعتماد با استفاده از روش های باز تحلیل MCNPX

فاطمه ابراهیمی پور

استاد راهنما: دکتر بهروز احمدی
استاد مشاور: دکتر حسینعلی رحیمی> 
استاد داور: دکتر حامد تجملیان
استاد داور: دکتر نادر عبدلی

30 مهرماه 1398 10
اتاق 206