لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده عمران
گرایش سازه

دفاعیه
کارشناسی ارشد
سازه

بهینه سازی سازه های فضاکار تخت بر اساس نظریه قابلیت اعتماد
مصطفی سپهری منش

استاد راهنما: دکتر بهروز احمدی
استاد مشاور: دکتر حسینعلی رحیمی 
استاد داور: دکتر حامد تجملیان
استاد داور: دکتر نادر عبدلی

30 مهرماه 1398 13:30
اتاق 301