دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده عمران
گرایش راه و ترابری

دفاعیه
کارشناسی ارشد
راه و ترابری

ارزیابی شاخص های مختلف سازگاری طرح قوس در معابر برون شهری - مطالعه موردی: راه های برون شهری استان یزد
فاطمه متین

استاد راهنما: دکتر حامد خانی
استاد مشاور: دکتر حامد معتمدی 
استاد داور: دکتر محمدمهدی خبیری
استاد داور: دکتر سیدفرزین فائزی

30 مهرماه 1398 8
اتاق 206